MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

BETH YW DYNGAWRCH?

Mae dyngarwch, yn syml iawn, yn golygu cariad at ddynoliaeth. Ond efallai fod cynlluniau preifat er budd y cyhoedd yn ddiffiniad mwy pendant.

 
Mae rhoi arian er mwyn gwneud gwahaniaeth yn draddodiad sy'n bodoli ers tro byd, a hyd yn oed yn rhywbeth disgwyliedig mewn nifer o ddiwylliannau. Aeth un o ddyngarwyr mwyaf nodedig y byd, Andrew Carnegie, mor bell â dweud 'the man who dies rich, thus dies disgraced'.
 
Yn ei hanfod, mae dyngarwch yn weithred strategol a gynllunnir. Mae'n wahanol i elusengarwch gan ei fod yn rhagweithiol ac yn ceisio mynd i'r afael â'r pethau sydd wrth wraidd problemau cymdeithasol, drwy fuddsoddiadau cynaliadwy a hirdymor i sicrhau newid systematig. Ond, yn ymarferol, mae dyngarwch a rhoi elusennol yn dermau sy'n golygu'r un peth yn aml iawn, ac mae'r ffin rhwng y ddau yn eithaf niwlog.
 

ELUSENGARWCH

 

DYNGARWCH

Adweithiol/ ymatebol ac ad hoc
 
Rhagweithiol ac wedi'i gynllunio - strategol
Rhoi sylw i symptomau/anghenion presennol
 
Delio â symptomau/achosion/systemig
Allbynnau
 
Allbynnau ar gyfer newid cymdeithasol
Canlyniadol
 
Cychwynnol
Rhodd
 
Buddsoddiad a Manteision
Mwy uniongyrchol
 
Hirdymor
 
 
Rydym yn dathlu rhoi beth bynnag fo'i ffurf. Mae dyngarwch yn rhywbeth sy'n berthnasol i bawb, beth bynnag fo'ch cyfoeth personol. Mae'n weithred ddwyochrog sy'n dwyn budd i'r sawl sy'n rhoi ac i'r sawl sy'n derbyn; mae'n rhoi ystyr a phwrpas i gyfoeth; a gall helpu i feithrin cysylltiadau dyfnach rhyngoch chi a'ch cymuned.
 
Mae pawb yn ddyngarwr. P'un a ydych yn rhoi eich arian mân mewn blwch rhoddion neu'n helpu dieithryn ar y stryd, rydych chi'n ddyngarwr.
 
Beth am daro golwg ar ein tudalennau Rhoi i weld sut gall eich dyngarwch chi fynd ymhellach?
 
Y Fonesig Stephanie Shirley, Llysgennad Sylfaenol y DU dros Ddyngarwch, sy'n egluro beth mae dyngarwch yn ei olygu iddi hi:
 
"Rwy'n rhoi cymaint o ymdrech i ddysgu sut mae rhoi arian yn ddoeth ag yr oeddwn i ennill yr arian yn y lle cyntaf ac mae hynny'n rhoi llawn cymaint o foddhad i mi. Mae fy nghyfoeth wedi newid o ffigurau ar ddarn o bapur i rywbeth sy'n llawn ystyr. A minnau ar un adeg wedi cael fy enwi yn seithfed fenyw gyfoethocaf Prydain (roedd y rhifau'n sicr yn anghywir), rwy'n hynod o falch fy mod wedi rhoi digon ohono i'm tynnu oddi ar y rhestr o bobl gyfoethog...mae rhoi i eraill wedi rhoi gwerth i fy nghyfoeth".