MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => privacy-notice )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Sefydliad Teulu Ashley

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

 

 

Mae Sefydliad Teulu Ashley (Sefydliad Laura Ashley gynt) yn elusen wedi’i chofrestru yn y Deyrnas Unedig, a sefydlwyd gan Syr Bernard Ashley a’i wraig, Laura Ashley, ar ôl llwyddiant brand Laura Ashley.  Mae’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru yn falch o fod yn gweithio â Sefydliad Teulu Ashley i ddosbarthu’i gyllid yng Nghymru. 

Ethos Sefydliad Teulu Ashley yn bennaf oll yw cryfhau cymunedau gwledig, o ran agweddau cymdeithasol ac amgylcheddol, ochr yn ochr â rhoi yn ôl i’r cymunedau a helpodd y teulu i ddatblygu’r cwmni i fod yn llwyddiant rhyngwladol.  Mae’n arbennig o awyddus o ariannu gwaith yn ardal wledig Canolbarth Cymru, lle y cafodd cwmni ‘Laura Ashley’ effaith sylweddol ar yr economi lleol a lles cymdeithasol ei phobl, gyda mwy o gyfleoedd gwaith ac ysbryd tîm gwerthfawr y gweithlu.  Ochr yn ochr â hyn, mae gan Sefydliad Teulu Ashley ddiddordeb mewn derbyn ceisiadau am brosiectau celfyddydol a chymunedol ar raddfa fechan sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau yn eu holl ffurfiau.

Ffafrir ceisiadau am gostau prosiect/refeniw yn hytrach na chostau cyfalaf.

Fe’ch anogir i’n ffonio ni cyn gwneud cais – 029 2037 9580.

Ystyrir ceisiadau ar dair gwahanol adeg drwy gydol y flwyddyn, fel arfer ym mis Mawrth, mis Mehefin a mis Hydref.  Derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn, gyda cheisiadau a dderbynnir yn agos at Gyfarfod Bwrdd yn cael eu hystyried yn y cyfarfod nesaf sydd ar gael; er enghraifft, mae ceisiadau a dderbynnir o fewn 4/6 wythnos cyn cyfarfod mis Mehefin yn debygol o gael eu hystyried yng nghyfarfod mis Hydref, oni bai bod yna amgylchiadau arbennig sydd wedi’u cyfathrebu.

 

Dylid gwneud ceisiadau yn uniongyrchol drwy wefan Sefydliad Teulu Ashley.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mae’r canlynol yn enghraifft o grant gan Sefydliad Teulu Ashley:

 

Torri coed a cheffylau a'i rol heddiw; Ymddiriedolaeth Elusennol Torwyr Coed a Cheffylau Prydain, Gwynedd

 

 

Mae torri coed â cheffylau’n ddull effeithlon a hyblyg o echdynnu coed o goetiroedd a choedwigoedd, gan ddefnyddio cyfarpar modern a thraddodiadol. Gall defnyddio ceffylau leihau difrod i gnydau sy’n bodoli ac i lawr y coetir, ac mae’n caniatáu gweithio mewn mannau cyfyng nad oes modd eu cyrraedd â chyfarpar trymach a mwy o faint.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Torwyr Coed â Cheffylau Prydain yn elusen y mae’i hamcanion yn cynnwys hyrwyddo a chynnal y grefft draddodiadol o dorri coed â cheffylau, a hybu addysg a hyfforddiant yn y grefft o dorri coed â cheffylau a sgiliau cysylltiedig. Dyfarnwyd £9,075 i’r Ymddiriedolaeth gan Sefydliad y Teulu Ashley drwy’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru i roi prentisiaeth i berson sy’n meddwl am ddyfodol fel torrwr coed â cheffylau yng Ngwynedd.

Dyma ddetholiad o ddyfyniadau o ddyddiadur y prentis o fis Ionawr hyd at fis Mehefin, gan roi manylion ei hyfforddiant yn ystod ei brentisiaeth a’r effaith a gaiff dyfarndaliadau grant:

 

Ionawr 

‘Oherwydd ongl eu goleddf, roedd yn rhaid torri rhai o’r coed i gwympo ar ynys fechan yn y pwll dŵr. Symudwyd yr holl falurion, yn cynnwys y stwff ar yr ynys, i gyrion y coed i gael eu hasglodi gan gontractwr yn ddiweddarach. Symudwyd y coed hefyd i gyrion y coetir, ar wahân i ryw ychydig yr aed â hwy at  lannerch a ddefnyddir gan blant ysgol ar gyfer dosbarthiadau ar goetiroedd.  Daeth y plant ysgol gan gyfarfod â’r ceffylau a dangos inni lle i roi’r boncyffion.’

 

Chwefror 

‘Y peryglon ar y safle oedd tyllau cwningod ac fe leihawyd hyn drwy weithio’r ceffyl ar gyflymder hamddenol, sefydlog. Roedd Bill (y ceffyl) yn dda iawn ac fe gamodd yn ofalus heibio i’r tyllau’n dda iawn. Yn ystod y dyddiau yn gweithio yn y parc, ymunwyd â ni gan wirfoddolwyr a helpodd â’r gwaith o dynnu egin a blagur o ganghennau a gwneud gwaith pentyrru. Roedd y cyhoedd yno pan oeddem yn gweithio, a threuliwyd rhywfaint o amser yn siarad â nhw (am y gwaith).’ 

‘Yr wythnos wedyn, roeddem yn ein holau’n torri coed drachefn ym Mhen y Fedw.  Gwnaeth tywydd gwael drwy’r wythnos ein llesteirio ac roedd yn rhaid inni adael y safle am ddiwrnod oherwydd gwyntoedd cryfion. Fe brofodd yn benderfyniad cywir, oherwydd trannoeth gwelsom fod prennau meddal wedi’u chwythu i lawr i ddarn gwahanol ac roedd brig coeden onnen fawr wedi dod i ffwrdd. Defnyddiasom y ceffylau am hanner diwrnod i glirio i wneud lle, a gweithiais innau Sol (y ceffyl). Roedd hi’n drawiadol gweld faint o goed y symudasom mewn ychydig iawn o amser ar lwybr echdynnu delfrydol.’

  

Mai

‘Fe es wedyn i weithio gyda Kate a’i cheffylau yn Sioe Frenhinol Caerfaddon a Gorllewin Lloegr.  Roedd gennym dair arddangosfa i’w gwneud y diwrnod hwnnw, mynd â choed i felin symudol ac ymwneud â’r cyhoedd. Roedd Sol (y ceffyl) braidd yn nerfus ar y dechrau yn y cylch ac felly fe wnes ei gerdded yn hamddenol o amgylch yn ystod yr arddangosfa gyntaf ac ysgwyd y baneri a chicio’r rheiliau i’w gael i gynefino â’r holl sŵn a chyda’r holl bobl yn gwylio. Fe ymdawelodd yn fuan iawn ac erbyn diwedd y sioe pedwar diwrnod, roedd o’n tynnu coed ac yn halio boncyff mawr i fyny gyda rhaff a’i osod ar beiriant.’

  

Mehefin 

‘Fe dreuliwyd y mis hwn yn adeiladu’r gorlan gylchog. Penderfynais wneud joban iawn ohoni a gwneud sylfaen a llawr iawn fel y gellir defnyddio’r gorlan drwy gydol y flwyddyn.  Hefyd, mae o wedi fy ngwneud i feddwl y gallwn hyfforddi ceffylau yn ystod yr haf pan fo’r gwaith tynnu coed yn ddistawach, fel rhan ychwanegol o fy ngwaith.’

 

Ethos Sefydliad y Teulu Ashley, a sefydlwyd gan y dylunydd ffasiynau, Laura Ashley, a’i gŵr, Syr Bernard Ashley, yn 1988, yw cryfhau cymunedau gwledig, yn enwedig yng Nghymru, a chryfhau gwerthoedd teuluol traddodiadol. Drwy gefnogi grwpiau gwirfoddol llawr gwlad sydd â materion cymdeithasol ac amgylcheddol wrth graidd eu gweithgareddau, mae’r Sefydliad yn cadw at ymrwymiad i gynnal yr ethos drwy ddyfarnu grantiau a rhoi yn ôl i’r cymunedau a helpodd i ddatblygu’r cwmni.

 

 

Nid yw cysylltiadau a gynhwysir yn yr erthygl hon, sy’n arwain at wefannau eraill, yn un o gyfrifoldebau’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, ac nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw safle  cysylltiedig nac am unrhyw gysylltiad a geir mewn safle cysylltiedig.