MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cymdeithas Adeiladu Nationwide - Grantiau Cymunedol

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Sefydlwyd Nationwide i helpu pobl i arbed a benthyg arian i adeiladu eu cartrefi eu hunain. 130 mlynedd er hynny ac mae'r argyfwng ta [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Powys

Cymundeau, Addysg | Powys

  Mae Cronfa Powys ar hyn o bryd yn cynnwys 4 rhaglen grantiau, sy’n cynnig cefnogaeth i unigolion a grwpiau a leolir ym Mhowys er dibenion addysg ac adloniant/hamdden. Mae’r Gronfa’n cyfrannu tuag at brosiectau o hyd at 50% o’r costau, ac mae gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa CAERedigrwydd

Cymundeau, Iechyd | South Glamorgan

Mae cronfa CAERedigrwydd yn bartneriaeth rhwng y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Big Issue, FOR Cardiff BID, Cyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru, Y W [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Addysg | Clwyd

Nodau [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg ar Gyfer Dinbych a'r Cylch

Addysg | Clwyd

Bydd y Gronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Ardal o Amgylch yn cefnogi addysg unigolion a mentrau addysgol penodol sy’n cefnogi grwpiau a / neu fudiadau, i gynnwys: [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd

  Nodau Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yn Wrecsam.     Amcanion Naill ai [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Dioddefwyr Comisynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Cymundeau | Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

Bydd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ystyried ceisiadau oddi wrth fudiadau gwirfoddol a chyrff trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr.   Gall y Gronfa gefnogi prosiectau newydd neu brosiectau sydd ei [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Cymundeau, Addysg | South Glamorgan

  Mae Cronfa Waddol Cymuned Caerdydd yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yng Nghaerdydd.   [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Addysg, Iechyd | Gwent

Mae'r Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd yn cefnogu grwpiadu cymunedol, elusennau lleol a menterau cymdeithasol yn Casnewydd, Dde Chymru. Y themau cefnogwyd yn [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

Addysg | Clwyd

Amcanion Mae Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint yn cefnogi’r themâu hyn:   Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datblygiad addysgol blant ysgol a phobol ifanc Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datbly [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw rhoi ansawdd bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau sy'n canolbwyntio ar y gymuned a phrosiectau sy'n lleihau troseddau ac yn gwella diogelwch cymunedol.    Rhoddir pwyslais arbennig ar brosiectau sy'n [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Wesleyan

Cymundeau, Addysg, Iechyd | South Glamorgan

  Sefydlwyd y Sefydliad Wesleyan yn 2017 i barhau i gefnogi amrywiol achosion da drwy’r DU i gyd, ac yn benodol CAERDYDD yng Nghymru.  AMCANION Mae’r Sefydliad Wesleyan yn d [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Dyfed

  Mae Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense yn cefnogi cymunedau o fewn ac o gwmpas Sir Gaerfyrddin i:  Galluogi pobl ifanc i wella eu haddysg, menter a dysgu gydol oes Adeiladu rhwydweithiau a hyder o fewn cymunedau  Gwella i [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Sir Gaerfyrddin

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed

  Mae Cronfa Sir Gaerfyddin yn rhoi cymorth i’r themâu canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ac unigedd gan gynnwys tlodi tanwydd a phroblemau gwledig. Prosiectau sy’n gweit [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Addysg | Dyfed

  Fe sefydlwyd Sefydliad Addysgol John Vaughan ar gyfer y rhai sy'n byw ym mhlwyf Llangynog, Sir Gaerfyrddin.  Annog, cefnogi a hyrwyddo dysgu gydol oes a chyrhaeddiad addysgol anstatudol, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar,  [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Degwm Powys

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Powys

  Mae Cronfa Degwm yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei weinyddu gan Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn cael ei lywodraethu gan [...]

DARLLEN MWY

Gronfa Waddol Dr Dewi Davies

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed

  Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau gwerth rhwng £500 a £5,000.   Lle mae na cais arbennig ar gyfer cymorth, allai gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Addysg | Dyfed

  Bydd y Gronfa yn cefnogi unigolion ifanc sy'n byw ym Mhlwyf Rudbaxton neu grwpiau cymunedol/gwirfoddol ac elusennau lleol sydd naill ai wedi'u lleoli yn Rudbaxton neu y mae eu gwaith yn dwyn budd uniongyrchol i unigolion o dan 25 oed sy'n byw yn Rudbaxton.  Mae grantia [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Addysg | Gwent

  Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i roi cymorth ariannol i unigolion o dan 25 oed sy'n dilyn hyfforddiant neu addysg bellach/uwch ac sy'n byw yn ardal Gwent (yn benodol yn Sir Fynwy fel yr oedd yn 1956), heb gynnwys Casnewydd.    Bydd grantiau o Gro [...]

DARLLEN MWY

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Addysg | Powys

  Bwrsarïau lan at £1,000 sydd ar gael i bobl ifanc o Sir Drefaldwyn sy'n bwriadu mynd i'w blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y flwyddyn academaidd nesaf yw Arddangosfeydd Stuart Rendel I ddarganfod mwy a [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch

Cymundeau, Iechyd | Clwyd

  Nodau Bydd Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch yn darparu cymorth i’r themâu canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi pobl agored i niwed Unigolion ag adnoddau prin  Uni [...]

DARLLEN MWY