MEWNGOFNODI
Array ( [0] => home [1] => about-us [2] => fundforwales2 [3] => ourpeople [4] => missionvisionpurpose [5] => uk-communityfoundation [6] => giving [7] => grants [8] => news [9] => contact [10] => private [11] => individuals-and-families [12] => immediate-impact-fund [13] => businesses [14] => endowment-fund [15] => immediate-impact-fund [16] => trusts-and-foundations [17] => professional-advisors [18] => guidance [19] => grantholderinformation [20] => annualreview [21] => legacies [22] => philanthropy [23] => signposting [24] => faq [25] => search [26] => community-benefit [27] => recruitment [28] => philanthropyresources [29] => initiatives [30] => fourteenbroaberffraw [31] => FOURTEEN [32] => midrhondda [33] => vitalsigns [34] => pearsfund [35] => partnerships [36] => henrysmith [37] => ashleyfamilyfoundation [38] => peopleshealthtrust [39] => giving-circle [40] => product-partnerships [41] => fundraising [42] => Cricket-in-Wales [43] => goodwash-foundation [44] => givedifferently [45] => endowment-fund [46] => stay-in-touch [47] => daring-to-dream )
ENG | CYM
A A A
search

CHWILIO


CATEGORIAU


ARDAL


Cronfa Dioddefwyr Comisynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Cymundeau | Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

  Bydd Cronfa Dioddefwyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn ystyried ceisiadau oddi wrth fudiadau gwirfoddol a chyrff trydydd sector am gyllid tuag at wasanaethau arbenigol i ddioddefwyr.   Gall y Gronfa gefnogi prosiectau newydd neu brosiect [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Effaith Gymdeithasol Provident

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  [...]

DARLLEN MWY

Cronfa i Gymru

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

  Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum canlyniadau canlynol: Gwella cyfleoedd bywyd pobl [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent

Cymundeau, Addysg, Iechyd | Gwent

Nod Cronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent yw rhoi ansawdd bywyd gwell a mwy diogel i bobl Gwent drwy gefnogi cynlluniau sy'n canolbwyntio ar y gymuned a phrosiectau sy'n lleihau troseddau ac yn gwella diogelwch cymunedol.    Rhoddir pwyslais arbennig ar brosiectau sy'n [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ddyngarol Cymru yn Llundain

Addysg | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

AMCANION [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Plant a Phobl Ifanc

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Mae Cronfa Plant a Phobl Ifanc yn cefnogi prosiectau arloesol sydd yn gweithio i wella a chodi dyheadau plant a phobl ifanc sydd o dan anfantais mewn cymunedau ledled Cymru. [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Wesleyan

Cymundeau, Addysg, Iechyd | South Glamorgan

  Sefydlwyd y Sefydliad Wesleyan yn 2017 i barhau i gefnogi amrywiol achosion da drwy’r DU i gyd, ac yn benodol CAERDYDD yng Nghymru.  AMCANION Mae’r Sefydliad Wesleyan yn d [...]

DARLLEN MWY

Trawsnewid a Thyfu

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed, Mid Glamorgan, South Glamorgan, West Glamorgan

 Nod Cronfa Trawsnewid a Thyfu yw helpu sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n gwasanaethu'r rhai sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, i gynyddu eu gallu i gefnogi pobl:   "Mynd i'r afael â materion tai a digartrefedd lleol trwy ddarparu grantiau datb [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Degwm Sir Fflint

Cymundeau, Diwylliant, Addysg | Clwyd

NOD Mae Cronfa Degwm yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei weinyddu gan Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn cael ei lywodraethu gan Deddf Eglwys Cymru 1914. Prif blaenoriaeth y Gronfa yw rhoi cymorth i grwpiau cymdeithasol, hamdden a dibenion elusennol [...]

DARLLEN MWY

Cronfa LNB

Diwylliant, Amgylchedd | Gwynedd, Powys

 Mae Cronfa’r LNB yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu ac i gadw’r amgylchedd a threftadaeth ledled Gwynedd, Meirionnydd, and Sir Drefaldwyn (yn cynnwys prosiectau trawsffiniol yn Swydd Amwythig). [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Teulu Ashley

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

    [...]

DARLLEN MWY

Cymdeithas Adeiladu Nationwide - Grantiau Cymunedol

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamorgan, Powys, South Glamorgan, West Glamorgan

Sefydlwyd Nationwide i helpu pobl i arbed a benthyg arian i adeiladu eu cartrefi eu hunain. 130 mlynedd er hynny ac mae'r argyfwng ta [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Powys

Cymundeau, Addysg | Powys

  Mae Cronfa Powys ar hyn o bryd yn cynnwys 4 rhaglen grantiau, sy’n cynnig cefnogaeth i unigolion a grwpiau a leolir ym Mhowys er dibenion addysg ac adloniant/hamdden. Mae’r Gronfa’n cyfrannu tuag at brosiectau o hyd at 50% o’r costau, ac mae gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa CAERedigrwydd

Cymundeau, Iechyd | South Glamorgan

Mae cronfa CAERedigrwydd yn bartneriaeth rhwng y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Big Issue, FOR Cardiff BID, Cyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru, Y W [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Sir Ddinbych

Addysg | Clwyd

Nodau [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg ar Gyfer Dinbych a'r Cylch

Addysg | Clwyd

Bydd y Gronfa Addysg ar gyfer Dinbych a’r Ardal o Amgylch yn cefnogi addysg unigolion a mentrau addysgol penodol sy’n cefnogi grwpiau a / neu fudiadau, i gynnwys: [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Clwyd

  Nodau Mae Cronfa Waddol Cymuned Wrecsam yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yn Wrecsam.     Amcanion Naill ai [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Caerdydd

Cymundeau, Addysg | South Glamorgan

  Mae Cronfa Waddol Cymuned Caerdydd yn cynnwys Cronfeydd a rhoddion sydd â’r nod pwrpasol o wella addysg a chryfhau cymunedau yng Nghaerdydd.   [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd

Addysg, Iechyd | Gwent

Mae'r Cronfa Waddol Gymunedol Casnewydd yn cefnogu grwpiadu cymunedol, elusennau lleol a menterau cymdeithasol yn Casnewydd, Dde Chymru. Y themau cefnogwyd yn [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint

Addysg | Clwyd

Amcanion Mae Cronfa Waddol Cymuned Sir y Fflint yn cefnogi’r themâu hyn:   Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datblygiad addysgol blant ysgol a phobol ifanc Prosiectau sy’n rhoi cymorth I datbly [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Amgylchedd, Iechyd | Dyfed

  Mae Cronfa Budd Cymunedol CO2Sense yn cefnogi cymunedau o fewn ac o gwmpas Sir Gaerfyrddin i:  Galluogi pobl ifanc i wella eu haddysg, menter a dysgu gydol oes Adeiladu rhwydweithiau a hyder o fewn cymunedau  Gwella i [...]

DARLLEN MWY

Sefydliad Addysgol John Vaughan

Addysg | Dyfed

  Fe sefydlwyd Sefydliad Addysgol John Vaughan ar gyfer y rhai sy'n byw ym mhlwyf Llangynog, Sir Gaerfyrddin.  Annog, cefnogi a hyrwyddo dysgu gydol oes a chyrhaeddiad addysgol anstatudol, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar,  [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Degwm Powys

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Powys

  Mae Cronfa Degwm yn Gronfa Ymddiriedolaeth Elusennol sy’n cael ei weinyddu gan Sefydliad Cymunedol Yng Nghymru. Mae’r Gronfa yn cael ei lywodraethu gan [...]

DARLLEN MWY

Gronfa Waddol Dr Dewi Davies

Cymundeau, Diwylliant, Addysg, Iechyd | Dyfed

  Gall unigolion, grwpiau cymunedol, elusennau a phrosiectau lleol wneud cais am grantiau gwerth rhwng £500 a £5,000.   Lle mae na cais arbennig ar gyfer cymorth, allai gran [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Addysg Plwyf Rudbaxton

Addysg | Dyfed

  Bydd y Gronfa yn cefnogi unigolion ifanc sy'n byw ym Mhlwyf Rudbaxton neu grwpiau cymunedol/gwirfoddol ac elusennau lleol sydd naill ai wedi'u lleoli yn Rudbaxton neu y mae eu gwaith yn dwyn budd uniongyrchol i unigolion o dan 25 oed sy'n byw yn Rudbaxton.  Mae grantia [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Sir Fynwy

Addysg | Gwent

  Mae grantiau o hyd at £500 ar gael i roi cymorth ariannol i unigolion o dan 25 oed sy'n dilyn hyfforddiant neu addysg bellach/uwch ac sy'n byw yn ardal Gwent (yn benodol yn Sir Fynwy fel yr oedd yn 1956), heb gynnwys Casnewydd.    Bydd grantiau o Gro [...]

DARLLEN MWY

Arddangosfeydd Stuart Rendel

Addysg | Powys

  Bwrsarïau lan at £1,000 sydd ar gael i bobl ifanc o Sir Drefaldwyn sy'n bwriadu mynd i'w blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn y flwyddyn academaidd nesaf yw Arddangosfeydd Stuart Rendel I ddarganfod mwy a [...]

DARLLEN MWY

Cronfa Gymorth Penarl�g a�r Cylch

Cymundeau, Iechyd | Clwyd

  Nodau Bydd Cronfa Gymorth Penarlâg a’r Cylch yn darparu cymorth i’r themâu canlynol: Grwpiau a sefydliadau sy’n cefnogi pobl agored i niwed Unigolion ag adnoddau prin  Uni [...]

DARLLEN MWY